Thursday, May 31, 2012

လမ္း

လူဆုိတာ မေကာင္းသတင္းနဲ႔ မကင္းတတ္တဲ့ သတၱဝါ အပုပ္ခ်ျခင္းႏွင့္လည္း မလြတ္ကင္းတဲ့ သတၱဝါ တစ္ခါ တစ္ခါေတာ့လည္း ေက်ာ္ေစာျခင္းေတြနဲ႔ ျပည့္တင္း အ...
Powered by Blogger.