Wednesday, July 28, 2010

က်ပ္မျပည့္တဲ့ကမာၻ

သူတည္းတစ္ေယာက္၊ ေကာင္းမႈေရာက္ဖုိ႔ဆုိတာ သူတစ္ေယာက္က ဘယ္တစ္ေယာက္လဲ ဘယ္ေလာက္ထိ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေကာင္းမႈလဲ မယားတစ္ေယာက္ ေကာင္းစားဖုိ႔ ေကာင္း...
Powered by Blogger.