ေျပာင္းလဲမႈ သီအုိရီ

Tuesday, October 06, 2009
အက်င့္စာရိတၱပုိင္းမွာ
ပထမေတာ့ လူက အက်င့္ကုိ ဖန္တီးတယ္
ေနာက္ေတာ့ အက်င့္က လူကုိဖန္တီးတယ္
ခ်စ္ေမတၱာပုိင္းမွာေတာ့
ကမာၻအစပုိင္းမွာ အခ်စ္က လူကုိဖန္တီးတယ္
ခုခ်ိန္မွာေတာ့ လူက အခ်စ္ကုိ ဖန္တီးတယ္
ေကာင္ေလးေတြလည္း
ငါးမွ်ားခ်ိတ္က အစာျဖစ္ခ်င္လာတယ္
ေကာင္မေလးေတြလည္း
တစ္ကုိယ္ေရစာ ပင့္ကူအိမ္ေလးရက္ဖြဲ႕တယ္
အဲဒီမွာေတာ့
လာဟပ္မိတဲ့ ငါးျဖစ္ျဖစ္
ေႏွာင္မိတဲ့ အင္းဆက္ေကာင္ျဖစ္ျဖစ္
အခ်စ္သက္တမ္း ရွည္ၾကာခိုင္ၿမဲဖုိ႔အတြက္
အၿမီးေလးေတာ့ နည္းနည္းရွည္ရမယ္။
Powered by Blogger.