ေဆးဆုိတာ ခါးတယ္

Friday, November 06, 2009
အတုေတြက တူလာေတာ့လည္း
အတူေတြက လုိက္တုရေတာ့တာပ
အမွန္တရားက ခါးတယ္ဆုိရင္
အမွားကေတာ့ ခ်ိဳမွာပဲ
လူေတြကလည္း သကာကုိပဲ ႀကိဳက္တယ္ေလ
သဒၶါေတြ လြန္ထားၾကေလေတာ့
တဏွာကၽြန္လုိ႔ အေခၚမခံရေအာင္
တားတဲ့သူ လူယုတ္မာ ျဖစ္ကေရာပဲ
(႐ႈး – တုိးတုိး သိရင္ တိတ္တိတ္ေန)
ဆုတ္ကပ္ကုိ အျပစ္မဆုိေတာ့ပါဘူး
႐ုပ္ဓာတ္ေတြ မြဲသထက္ မြဲဦးမွာမုိ႔
ဘ၀ယာဥ္ေၾကာတစ္ခုလံုး
(ကၽြမ္းထုိး ေမွာက္ခံုျဖစ္ေအာင္)
မုသားေတာထဲ
ဂီယာ တစ္ခ်က္ထပ္ထုိးလုိက္ေစဦး။
Powered by Blogger.