ေမြးေန႔ က်င္းပမယ္

Monday, January 25, 2010
ဒီအခ်ိန္က
ညေန ေန၀င္ရီတေရာဆုိလား
ဒါဆုိ ဒီအခ်ိန္က
ငါ့ကုိ ေမြးတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့

ဒီေန႔က
အဂၤါေန႔လား
ဒါဆုိ ဒီေန႔က
ငါ့ကုိ ေမြးတဲ့ေန႔ေပါ့

ဒီလက
ေအာက္တုိဘာလလား
ဒါဆုိ ဒီလက
ငါ့ကုိ ေမြးတဲ့လေပါ့

ဘာ
ဒီႏွစ္က ႏွစ္ေထာင့္တစ္ဆယ္ ဟုတ္လား
ဒါဆုိ ငါ့ကုိေမြးတဲ့ႏွစ္က မေရာက္ေသးဘူးေပါ့
ေအးကြာ ၁၉၇၆ ေရာက္ရင္
ငါ ေမြးေန႔ပြဲကုိ က်င္းပျဖစ္ေအာင္ က်င္းပမယ္။
Powered by Blogger.