ကုရာမဲ့ေ၀ဒနာ

Saturday, March 06, 2010
(၁)
အခ်စ္ဟာ
သမားေတာ္လည္းျဖစ္တယ္
(၂)
အခ်စ္ဟာ
ေဆးတစ္ပါးလည္းျဖစ္တယ္
(၃)
အခ်စ္ဟာ
ေဝဒနာလည္းျဖစ္တယ္
(၄)
ဒါေပမယ့္
အခ်စ္သမားေတာ္ဟာ
အခ်စ္ေဆးရဲ႕
အခ်စ္ေဝဒနာသည္ကို
ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ေအာင္
ကုသမေပႏိုင္ရွာဘူး။


ေဒါင္းႏြယ္ေဆြရဲ႕ ကဗ်ာကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။
Powered by Blogger.