ကၽြမ္းေလာင္ျခင္း

Thursday, September 04, 2008
ခင္ဗ်ားဟာ မေတာ္တဆ ခပ္ညံ့ညံ့ျဖစ္ႏုိင္တယ္

ဆုိၾကပါစုိ ဒီကဗ်ာဖတ္လုိ႔ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္နဲ႔ခင္လုိ႔

ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားဟာ ခပ္ည့ံညံ့ မဟုတ္ေပဘူး

ဆုိၾကပါစုိ႔ ဒီကဗ်ာကုိမဖတ္လုိ႔ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္မခင္လုိ႔။

ခင္ဗ်ားဟာ မေတာ္တဆ ရာဇ၀တ္ေကာင္ျဖစ္ႏုိင္တယ္

ဆုိၾကပါစုိ႔ ပဋိဇီ၀ေဆးသံုးလုိ႔ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္နဲ႔ခင္လုိ႔

ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားဟာ ရာဇ၀တ္ေကာင္ မဟုတ္ေပဘူး

ဆုိၾကပါစုိ႔ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ယ္မရလုိ႔ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္မခင္လုိ႔။

ခင္ဗ်ားဟာ မေတာ္တဆ ႐ူးသြားႏုိင္တယ္

ဆုိၾကပါစုိ အရွက္ကြဲလုိ႔ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္နဲ႔ခင္လုိ႔

ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားဟာ ႐ူးမသြားေပဘူး
ဆုိၾကပါစုိ႔ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ကုိ မသိလုိ႔ မခင္လုိ႔။

ခင္ဗ်ားဟာ မေတာ္တဆ ေသသြားႏုိင္တယ္

ဆုိၾကပါစုိ ကားတုိက္လုိ႔ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္နဲ႔ခင္လုိ႔

ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားဟာ ေသမယ့္သူ မဟုတ္ေပဘူး
ဆုိၾကပါစုိ႔ အိမ္ျပင္မထြက္လုိ႔ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္မခင္လုိ႔။

ခင္ဗ်ားဟာ မေတာ္တဆ ခင္ဗ်ားျဖစ္ႏုိင္တယ္

ဆုိၾကပါစုိ႔ သံေယာဇဥ္ႀကီးတတ္လုိ႔ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္နဲ႔ခင္လုိ႔

ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ား မဟုတ္ေပဘူး

ဆုိၾကပါစုိ႔ သံေယာဇဥ္ျဖတ္ႏုိင္လုိ႔ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္မခင္လုိ႔။
Powered by Blogger.