သီးသန္႔

Monday, February 01, 2010
ရွင္းေနတဲ့အခန္းကုိ ရွင္းဖုိ႔
ရွင္းေနတဲ့အခန္းတစ္ခန္းလုိတယ္
ခ်စ္ေနတဲ့ အခ်စ္ကုိ ခ်စ္ဖုိ႔
ခ်စ္ေနတဲ့ မဆုမြန္ကုိ လုိတယ္။
Powered by Blogger.